Valberedning

Tillsättande av valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar.

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamöter ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen ska ha minst två ledamöter. Mandattiden för valberedare är ett år.

Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska lämna förslag till tillsättning av revisor. Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisor utgå ifrån att få en så bra spridning vad gäller sådant som ålder, kön, kompetensområden med mera.

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens webbplats. Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Valberedningen och styrelsen

Valberedningen ska se till att styrelsen fungerar bra. Saknas det någon typ av person eller någon kunskap, är det valberedningens uppgift att ta fram en sådan kandidat till nästa föreningsstämma.

Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen. För att veta om de som redan sitter i styrelsen vill sitta kvar även nästa mandatperiod eller om det saknas någon speciell kompetens, kan valberedningen ha ett möte med styrelsen.

Däremot är det inte så lämpligt att valberedningen är med på ett styrelsemöte bara för att se hur deras arbete går till. På styrelsemöten diskuteras ofta frågor som kan vara känsliga. Alla som är med i styrelsen har därför tystnadsplikt.

Innan det är dags att välja en ny styrelse är det viktigt att prata med andra medlemmar i föreningen för att hitta kandidater. Valberedningens förslag med nya och gamla kandidater ska helst komma med i kallelsen till föreningsstämman.

Bryngelsbaggens valberedning

I vår förening har vi två stycken medlemmar som utgör föreningens valberedning.

Namn Adress E-post Telefon