Hälsorisker kring passiv rökning

Att utsättas för andras tobaksrök innebär samma typ av hälsorisker som vid aktiv rökning. Passiv rökning utgör en allvarlig folkhälsorisk som orsakar både lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar. Förutom att drabbas av livshotande sjukdomar bidrar passiv rökning även till andra besvär, bland annat i luftvägar och ögon. En betydande del av svenska folket besväras av allergi eller annan överkänslighet och begränsas av tobaksrök. Barn är särskilt känsliga. Försämring av astma och upprepad öroninflammation är inte ovanlig. Tobaksrök kan vara lika hälsofarlig ute i fria luften som inomhus – allt beror på koncentrationen av farliga partiklar och hur lång tid man utsätts. Ett viktigt budskap är att det inte existerar några gränsvärden där tobaksrök blir ofarlig.

1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft, lagen om tobak och liknade produkter. Den innefattar rökfria utomhusmiljöer.

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till och syftar bland annat till att öka tillgängligheten till allmänna platser.